Overslaan en naar de inhoud gaan

 

Gert Seminck (hoppit), Julien Hanssenslaan 11b9 – 1080 Molenbeek, België, BTW BE0740.718.130.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met hoppit, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van hoppit te aanvaarden.

Artikel 2. Offertes en orderbevestigingen

Alle offertes van hoppit zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord bevestigt per brief of e-mail. Als de klant de offerte niet binnen 30 dagen na offertedatum bevestigt, behoudt hoppit het recht om een nieuwe prijs op te geven. Als de klant deze nieuwe prijs bevestigt per brief of e-mail, komt de overeenkomst tot stand. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. hoppit behoudt zich het recht om de prijs van een offerte te wijzigen als de offerte gebruik maakt van licenties of diensten van externe partijen die substantiële prijswijzigingen zijn ondergaan. De klant heeft het recht om uiterlijk acht kalenderdagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst per aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging gericht aan hoppit op te zeggen. De klant zal in dat geval niettemin de prijs naar evenredigheid van de al door hoppit uitgevoerde prestaties en de door hoppit al gemaakte kosten verschuldigd zijn aan hoppit.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang hoppit haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 750 euro.

Artikel 4. Oplevering

4.1 De datum van levering wordt maar als aanwijzing opgegeven en bindt hoppit niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering of op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Als de klant en hoppit uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd als de klant in gebreke blijft om informatie, teksten, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of als de klant bijkomende bestellingen plaatst.

4.3 De klant aanvaardt dat hoppit een inspanningsverbintenis, en geen resultaatsverbintenis, heeft inzake het voldoen van haar diensten aan de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. Als de website niet zou functioneren in overeenstemming met de overeenkomst gedurende de, in artikel 5 van huidige algemene voorwaarden vermelde testperiode, zal hoppit naar best vermogen eventuele fouten herstellen. De garantie geldt enkel op voorwaarde dat de klant binnen die testperiode de eventuele fouten op een gedetailleerde wijze schriftelijk overmaakt aan hoppit. De klant dient minstens de volgende gegevens te verstrekken: een duidelijke beschrijving van het defect of het gebrek, specificatie van de apparatuur waarop het defect zich voordoet en specificatie van de programmatuur die op de apparatuur in gebruik is. Na de testperiode is hoppit niet meer gehouden om eventuele fouten/tekortkomingen te herstellen, dit tenzij er een nieuwe onderhoudsovereenkomst met de klant zou worden gesloten dat het herstel van deze fouten omvat.

4.4 De klant verbindt er zich toe om de door hoppit geleverde website in de testperiode te controleren.

4.5 Als hoppit er niet in slaagt de door de klant gemelde fouten/tekortkomingen te herstellen, heeft de klant enkel recht op terugbetaling van de niet herstelde punten/tekortkomingen, dit overeenkomstig de uitsplitsing zoals gegeven in de door de klant aanvaarde offerte. 

4.6 De bovenvermelde garanties zijn niet van toepassing bij:
 

  • foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik van de website;
  • defect veroorzaakt door een software of product waarvoor hoppit niet aansprakelijk is;
  • herstellingen veroorzaakt door een fout van de klant, zijn aangestelden of elke derde die door de klant tot de uitrusting wordt toegelaten;
  • herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, elektriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de uitrusting;
  • herstel van databestanden, verminkte of verloren gegane gegevens;
  • andere uitdrukkelijke uitsluitingen in de overeenkomst.

hoppit zal in dat geval zijn gebruikelijke tarieven en kosten voor het herstel aanrekenen aan de klant.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Tenzij anders overeengekomen in de offerte, dient bij elke bestelling de klant een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Bij het opleveren en het goedkeuren van de klant van de algemene structuur van de website, is de klant 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij levering van de bestelling is dan nog 20% van het factuurbedrag verschuldigd.

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van hoppit.

5.3. Als de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning door hoppit, is de klant aan hoppit een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt hoppit zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

5.4 De klant heeft het recht om gedurende 30 dagen na de oplevering van de website fouten door te geven (de testperiode). hoppit zal deze fouten naar best vermogen corrigeren zoals in artikel 4 bepaald.

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging aan hoppit te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – algemeen

7.1. hoppit verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van hoppit zijn middelenverbintenissen. hoppit is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. 7.2. hoppit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout met betrekking tot het uitvoeren van niet geautoriseerde updates van het CMS systeem of bijhorende plugins door de klant.

7.3. hoppit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. hoppit zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van hoppit of een aangestelde.

7.4. De aansprakelijkheid van hoppit met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de gedeeltelijke terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van hoppit. De totale aansprakelijkheid van hoppit, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan hoppit werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt hoppit geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden.

Artikel 9. Ontwikkeling en ingebruikstelling van de website

De uiterlijke kenmerken van de website, in het bijzonder de lay-out, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes, enz. (niet-uitputtende lijst), worden bepaald door hoppit, behalve als schriftelijk anders overeengekomen werd. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en voor het doorgeven van de gegevens die op de te ontwikkelen website moeten geplaatst worden. Deze gegevens worden geleverd in een tekstbestand dat compatibel is met MS-Word. Binnen de afgesproken periode zoals vermeld in de offerte, stuurt hoppit de klant een eerste versie van de website. Deze versie geeft een duidelijk beeld van het uiteindelijke resultaat. Behalve indien de klant binnen de 14 dagen na het versturen van deze e-mail opmerkingen formuleert, wordt de eerste versie na die periode als goedgekeurd beschouwd. Na de goedkeuring wordt de website binnen de afgesproken periode opgeleverd.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige structuur terugvinden bij andere door hoppit ontwikkelde sites.

10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door hoppit gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door hoppit werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. hoppit verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan hoppit of een derde waarmee hoppit hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van hoppit, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van hoppit te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal hoppit onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van hoppit waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Hostingdiensten

11.1. Voor de hosting werkt hoppit samen met een gespecialiseerde hostingpartner.

11.2. De hostingdiensten worden door hoppit aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Als de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk één maand voor de verjaardag zijn opzeg aan hoppit over te maken per aangetekende brief of e-mail met leveringsbevestiging. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

Artikel 12. Domeinnaam

Als de klant een domeinnaam bestelt via hoppit, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. hoppit staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan hoppit. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief of e-mail met leveringsbevestiging worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Als de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling of e-mail met leveringsbevestiging, heeft hoppit het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door hoppit verleende diensten betalen, alsook de kosten die hoppit moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat hoppit nog had kunnen factureren aan de klant als de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor hoppit. Bovendien behoudt hoppit het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

Als de klant een domeinnaam bestelt via hoppit, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. hoppit staat als ​De partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan hoppit. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief of e-mail met leveringsbevestiging worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server aangeboden door hoppit, heeft hoppit de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt hoppit persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat de door hoppit voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van hoppit en dat er een link naar de website van hoppit subtiel in de footer van de ontwikkelde website wordt geplaatst.

Artikel 17. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover hoppit geen controle heeft, bevrijden hoppit, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 18. Nietigheid

Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen hoppit en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.